şeytanın 99 ismi

Genel Kültür Geliştirme Bölümü
pislikk
-=Site Tazesi=-
-=Site Tazesi=-
Mesajlar: 6
Kayıt: 30 Haz 2008, 23:00
Konum: lağamdan

Mesajgönderen pislikk » 01 Tem 2008, 17:11

esma ül hüsna karsıtı olrak deilde çeşitli dillerde şeytan isimleri


1- Abaddon; (ibranice) helak edici demektir.
2- Adramelech; Eski Filistin'de bir $ehir halkI olan Sâmiriler'de $eytan.
3- Ahpuch; eskiden Orta Amerika yerlilerinin ileri uygarlIga sahip bir a$ireti olan Mayalar'da $eytan.
4- Lucifer; Latince ''I$Ik ta$IyIcI'', ''I$Ik getirici'' anlamlarIna gelen Lucifer, sabah yIldIzI olarak bilinip adI Venus gezegenine verilse de sonradan $eytan olarak kabul edilmi$tir.
5- Amon; Eski MIsIrlIlar'In koç-ba$lI hayat ve üreme tanrIsI.
6- Apollyon; $eytan'In Yunanca e$anlamlIsI, ba$ $eytan. Apollon'un adI ''yok etme'' anlamIna gelen apollumi'den turemi$tir.
7- Asmodeus; ibranice $ehvet ve luks $eytanI, men$e itibarIyla ''adaletin yaratIcIsI''.
8- Astaroth; Fenikeliler'in $ehvet tanrIcasI, Babilliler'in i$tar'InIn dengi.
9- azazel; (ibranice) insana sava$ silahlarInI yapmayI ogreten, her turlu guzelle$tiriciyi ortaya cIkarIp tanItan iblis.
10- Baalberith; KenanlIlar'In ahid tanrIsI, -ki o daha sonra bir $eytan olarak telakki edilmi$tir.
11- Balaam; ibranice hIrs ve tamah $eytanI.
12- baphomet; Templier $ovalyeleri tarafIndan $eytan'In sembolu olarak tapInIlmI$tIr.
13- Bast; Eski MısIrlIlar'In, kedi tarafIndan temsil edilen zevk tanrIcasI.
14- Beelzebub; (ibranice) Sinekler'in TanrIsI, Eski MIsIrlIlar'In kutsal saydIklarI bokbocegi (scarab) sembolizminden alInmI$tIr.
15- Behemoth; çöllerde ya$ayan bir canavar olarak Leviathan'la
ili$kilidir, $eytan'In bir fil $eklinde ibranice $ahIsla$mI$IdIr.
16- Beherit; $eytan'In Suryanice ismidir.
17- Bilé; Keltce Cehennem TanrIsI demektir.
18- Chemosh; Moabitler'in ulusal tanrIsIdIr, daha sonra
bir $eytan olmu$tur.
19- Cimeries; Siyah bir ata biner ve Afrika'yI yonetir.
20- Coyote; Amerika KIzIlderilileri'ne ait bir $eytan.
21- Dagon; Eski Filistinlilere ait deniz intikam $eytanI.
22- Damballa; Zencilere ait yIlan tanrI.
23- Demogorgan; $eytanIn Yunanca ismidir, olumluler tarafIndan bilinemeyecegi soylenmi$tir.
24- Diabolus; (Yunanca) ''a$agI dogru akIcI'' demektir.
25- Dracula; $eytan'In RomalIlara ait ismi.
26- Emma-o; Japonca Cehennem'in idarecisi demektir.
27- Euronymous; YunanlIlar'da olum prensi.
28- Fenriz; Loki'nin oglu, bir kurt olarak tanImlanmI$tIr.
29- Gorgo; Demogorgan'In belirsiz $ekli, $eytan'In Yunanca ismi.
30- Haborym; $eytan'In ibranice e$anlamlIsI.
31- Hecate; YunanlIlar'a ait yeraltI dunyasI ve buyuculuk tanrIcasI.
32- Ishtar; Babilliler'e ait verimlilik tanrIcasI.
33- Kali; (Hindu) $iva'nIn kIzI, E$kIyalar'In ba$ rahibesi.
34- LiLith; ibranice di$i $eytan demektir, Âdem'in, kendiS|Ne ipleri ogreten ilk e$i oldugu soylenmektedir.
35- loki; Felemenkliler'e ait $eytan, iskandinav mitinde Thor'un uvey karde$i, Odin'in oglu. Thor'un cekici Mjolnir'i alarak gucune sahip olmak ister.
36- Mammon; Aram veya Eski Suriye'ye ait zenginlik ve kazanc tanrIsI.
37- Mania; Etruksler'in Cehennem tanrIcasI.
38- Mantus; Etruskler'in Cehennem tanrIsI.
39- marduk; Babilliler'in $ehir tanrIsI.
40- Mastema; $eytan'In ibranice e$anlamlIsI.
41- melek taus; Yezîdîlerde $eytan.
42- Mephistopheles; (Yunanca) aydInlIktan sakInan demektir. Goethe'nin Faust adlI eserinde $eytan'In e$anlamlIsI olarak adI gecer.
43- Metztli; Aztekler'de karanlIk (gece) tanrIcasI.
44- Mictian; Aztekler'de olum tanrIsI.
45- midgard; Loki'nin oglu, bir yIlan olarak tasvir edilmi$tir.
46- Milcom; Ammoniler'de $eytan.
47- Moloch; Fenikeliler'de ve KenanlIlar'da $eytan.
48- Mormo; (Yunanca) CadIlar'In KralI, Hecate'nin e$i.
49- Naamah; ibranice di$i ba$tan cIkarma $eytanI.
50- Nergal; Babilliler'de Hades tanrIsI.
51- Nihasa; Amerika kIzIlderilileri'nde $eytan.
52- Nija; PolonyalIlar'da yer altI dunyasI tanrIsI.
53- O-Yama; $eytan'In Japonca ismi.
54- pan; YunanlIlar'da $ehvet tanrIsI, daha sonra $eytana isim olarak verilmi$tir. YeraltIna yakIn tanrIlardan Hermes'in oglu.
55- Pluto; YunanlIlar'da yer altI dunyasI tanrIsI (bir diger adI 'Hades'). Bir yer adI olarak da gecer, Hades ulkeS|Nde TanrI Hades lanetli ruhlarI cezalandIrIr.
56- Proserpine; YunanlIlar'da yer altI dunyasI tanrIcasI.
57- Pwcca; $eytan'In Galliler'e ozgu adI.
58- Rimmon; Eski Suriyeliler'e ait $am'da tapInIlan $eytan.
59- Sabazios; Frigya kokenli olup Dionysus ile ozde$le$tirilmi$tir, yIlan tapInImIdIr.
60- Saitan; $eytan'In, Idris'in dilindeki kar$IlIgIdIr.
61- sammael; (ibranice) ''TanrI'nIn Zehiri'' demektir.
62- Samnu; Orta AsyalIlar'da $eytan.
63- Sedit; Amerika kIzIlderilileri'nde $eytan.
64- Sekhmet; Eski mIsIrlIlar'da intikam tanrIcasI.
65- seth; Eski mIsIrlIlar'da $eytan.
66- Shaitan; $eytan'In Arapca ismidir.
67- shiva; (Hindu) Yok edici demektir.
68- Supay; Inkalar'da yer altI dunyasI tanrIsI.
69- T'an-mo; Cinliler'de $eytan'In, ac gozlulugun ve istegin
kar$IlIgIdIr.
70- Michael Myers *; 7. Sanat S|Nemada dogaustu korku mitlerinin prensi, Halloween filmlerinin cehennemden cIkmI$ eli bIcaklI katili, yok edilemeyen varlIk, kotulugun sembolu.
71- Tlacolteutl; Meksika'da, dI$kIyla beslenen gunah tanrIcasI.
72- Ciuacoatl; Meksika'da, geceleri dola$an ve inlemeleriyle sefalet ve sava$I cagIran, suratInIn yarIsI kIrmIzI yarIsI siyah di$i tanrIca.
73- Artemis; (Grek) AynI anda hem bakire, hem bereket tanrIcasI hem de buyucudur. AdI ''dokunulmamI$,
bozulmamI$'' anlamIna gelen artemes'ten ya da ''kasap'',
''yok edici'' anlamIna gelen artamos'tan turetilmi$ olabilir.
74- Chicomecoatl; (Meksika) Vah$i yIlan tanrIca. AynI zamanda insanlara yiyecekleri ve cicekleri bah$eder.
75- Coatlicue; (Meksika) Gune$in gelini ay tanrIca aynI zamanda hem cok guzel hem korkunc derecede cirkin, sevecen ve acImasIz, meltem ve fIrtIna, ya$am ve olumdur.
76- Namuci; (Hindu) Asla bIrakmayan demektir. Yalan, $er
ve nefret tanrIsI olmaS|NIn yanI sIra, olum ve karanlIklar tanrIsIdIr.
77- Muzungu Maya; Mozakbik'te 'kotu beyaz adam' anlamIna gelen demon.
78- Ouroboros; En eski caglardan kalan yIlan imgesi, sonsuz bir dongu icinde kendi kendini takip eder, tIpkI yin ve yang gibi zItlarIn bulu$masIdIr. yIlan iyile$tirebilir ve yardIm edebilir; yIlan yok edebilir.
79- mara; (olum ya da susuzluk) Budist mitolojide ba$tan cIkarIcI.
80- II. Asurbanipal; 9.yy Mezopotamya'S|Nda acImasIzlıklarI ve i$kenceleriyle un salmI$ olan Asurlular'In katliamcI imparatoru (askerlerin bacaklarInI kestirip yagmaladIgI yerlerdeki insanlarIn derilerini yuzduruyor, cesetlerini ya da can ceki$en bedenlerini gune$ altInda curumek uzere yIgInlar halinde bIrakIyordu).
81- tiamat; yeryuzunun ilk denizlerinin ya da kaosun tanrIcasI.
82- Ere$kigal; Eski Babil'de 'KaranlIklarIn Kralicesi'. Ishtar'In kIzkarde$idir.
83- Mot; (ibranice) Kenan mitinde olum tanrIsI.
84- Angra Mainyu (ya da Ehrimen); Zerdu$t dininde mutlak kotuluk.
85- Ares; Eski Yunan'da fIrtInalarIn, acImasIzlIklarIn ve koru korune sava$In tanrIsI.
86- Hekate; Eski Yunan'da chthonic ayinler ve kara buyu tanrIcasI; yeraltI, toprak ve hava uzerindeki gucunu simgeleyen uc yuzu vardI.
87- Poseidon; Zeus'un oglu (Artemis ve Apollon'un karde$i), Denizler hakimi tanrI. Deniz, toprak ve gokyuzu uzerinde sahip oldugu gucunu simgeleyen uc catallI mIzrak, $eytan ikonografiS|Ne modern ''tIrmIk'' olarak aktarIlmI$tIr.
88- Nemesis; Zeus tarafIndan gorevlendirilen kutsal korunun (nemos) tanrIcasI, cezalandIrIcI.
89- Typhon; Eski Yunan'da devasa korkunc Ekhidna ile evlenerek Kerberos, Hydra, Khimaira, Sphinks, Nemea AslanI ve cok sayIda canavarIn dogmaS|Na yol acan dev. YeraltInda ya$ar ve buyuk patlamalarla lav puskurtur. Zeus'la sonu gelmez bir sava$a girer. (Hydra be$ ya da yuz ba$lI dev bir yIlandI ve Hades'in (Pluto) kapIS|Nda bekcilik yapan kopek Kerberos'un kimi zaman uc, kimi zaman elli agzI vardI).
90- Medusa; Eski Yunan'da sivri di$li ve yIlan saclI demon. YeraltInda ya da denizin derinliklerinde ya$ayan 3 Gorgo'dan biri, Sirenler ve Harpyalar la akraba deniz canavarIdIrlar.
91- Minotauros; bir bogayla Pasiphae'den dogan Minos donemi Girit'inin eki boynuzlu canavarI.
92- kharon; Etruskler'in olum tanrIsI. Genellikle elinde bir tokmak ta$ImaktadIr ve bununla olmek uzere olan insanIn ba$Ina vurur.
93- belial; (ibranice) $eytan'In Apokaliptik donemdeki ce$itli isimlerinden biri; Mastema, Azazel, Satanail, Sammael, Semyaza ya da iblis.Bu adlarIn kokenleri farklIdIr ve imledikleri varlIklar da, koken ve i$lev yonunden birbirinden farklIdIr (Tum bu adlar araS|Nda en buyukleri Iblis'tir).
94- Leviathan; KenanlI Lotan'dan turetilen ve Babil mitolojiS|Ndeki Tiamat ve Yunan mitolojiS|Ndeki Hydra'yla ili$kili olan, denizlerde dola$an yedi ba$lI ejderha.
95- Erinys; Eski Yunan'da oc alma tanrIcalarI, intikam pe$indeki hayalet Alastor'la birlikte insanlarI korkuturlardI.
96- deccal; Apokaliptik yazInda Iblis'le e$anlamlI olarak kullanIlan ve kotulugun guclerinin tinsel lideri olan Beliar'dan gelir.
97- Demon; Yeni Ahit'te du$mu$ meleklerdir.
98- Haris; Arapca $eytan demektir., ''bekci'' anlamIna gelir. Diger isimleri ise; Garur, Vesvas, Hannas, Marid, Taif, Fatin, Mezmum, Medhur, Mekzuf, Kefur, Kafir, Mel'un, Hazul, Aduvv, Mudill ve Merid'dir.
99- Satan; Ibranice $eytan.

ALINTIDIR
SepulArmy
-=Kopuk=-
-=Kopuk=-
Mesajlar: 1451
Kayıt: 23 Şub 2008, 00:00
İletişim:

Mesajgönderen SepulArmy » 01 Tem 2008, 17:17

Tahmin ettiğim gibi hepsi Black Metal in içindeki kişi ve grupların takma isimleri...Paylaşımın için teşekkürler :roll:
ESKİ OKUL THRASH & DEATH & BLACK
pislikk
-=Site Tazesi=-
-=Site Tazesi=-
Mesajlar: 6
Kayıt: 30 Haz 2008, 23:00
Konum: lağamdan

Mesajgönderen pislikk » 01 Tem 2008, 17:21

ilk okuduğumda bnde grup isimleri aradım ve tahmin ettiğim gbi kesinlikle cıktı
Kullanıcı avatarı
recy
-=Duman6 Olmuş=-
-=Duman6 Olmuş=-
Mesajlar: 972
Kayıt: 09 Mar 2008, 00:00
Konum: Sivana!
İletişim:

Mesajgönderen recy » 01 Tem 2008, 17:30

Yasak(mış) bu tür başlıklar.
En son recy tarafından 01 Tem 2008, 17:36 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Benim, sadece benim olan bir şey aradım.,yoktu.
NocturnalCold
-=Moderatör=-
-=Moderatör=-
Mesajlar: 1839
Kayıt: 05 Kas 2007, 00:00

Mesajgönderen NocturnalCold » 01 Tem 2008, 17:33

Çoğunu felsefe tarihi kitaplarından öğrenmiştim.Taylan'ın bahsettiği gibi çoğunu black metal'den duyduk. :)
Kullanıcı avatarı
wolwory
-=Hızlı Üye=-
-=Hızlı Üye=-
Mesajlar: 221
Kayıt: 09 May 2008, 23:00
Konum: cennetteki yasak meyve agacı kovuğu!

Mesajgönderen wolwory » 01 Tem 2008, 18:40

yanlış anlamayın ama :D isimleride sağlammış haa şarapsızın :D
BiLmİYoKi sOrSuN SoRsA BiLeCeK; SoRmuyOkİ BiLsİn BiLsE SoRaCaK!!
Kullanıcı avatarı
gothic-dreams
-=Site Çılgını=-
-=Site Çılgını=-
Mesajlar: 2212
Kayıt: 25 Nis 2008, 23:00

Mesajgönderen gothic-dreams » 01 Tem 2008, 18:42

wolwory yazdı:yanlış anlamayın ama :D isimleride sağlammış haa şarapsızın :D
eheuhe 8)
Kullanıcı avatarı
zombirella_667
-=Kudurmuş Üye=-
-=Kudurmuş Üye=-
Mesajlar: 423
Kayıt: 10 Haz 2008, 23:00
Konum: Ankara

Mesajgönderen zombirella_667 » 01 Tem 2008, 18:45

vay anasını cidden güzel bende ilk grup isimlerine baktım süper paylaşım saol
topragın bir cesetten akan kanı emdigi gibi cekiyorum karanlığı icime.

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † ̶
Kullanıcı avatarı
0zyy
-=BanneD=-
-=BanneD=-
Mesajlar: 282
Kayıt: 19 May 2008, 23:00
Konum: Antalya

Mesajgönderen 0zyy » 03 Tem 2008, 09:12

bu isimlerin hepsini ezbere bilirsen cehennemden en güzel köşe senin :lol: :lol:

“Genel Kültür” sayfasına dön